Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestneného na doméne trion-tensid.sk (ďalej len „internetová doména“) je:
Spoločnosť: ECH Services s.r.o.
Sídlo: 11. marca 340/1, 960 01 Zvolen
Prevádzka: Balkán 53, Areál SAD Zvolen, 960 01 Zvolen
IČO: 51115255
DIČ: 2120596995
IČ DPH: SK2120596995
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.32722/S
Tel.: +421 908 071 707
E-mail: trion@ech.sk
(ďalej len „spoločnosť“)
Orgány dozoru:
● Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky)

Úvodné ustanovenia

Údaje uvedené na stránkach www.trion-tensid.sk nemusia byť aktuálne. Zmeny môžu nastať v názvoch, parametroch, vyobrazeniach, cene a aktuálnej ponuke tovaru. Za záväznú objednávku považujeme objednávku vo forme, ktorá obsahuje správne vyplnené údaje požadované pri objednávke. Hlavne ide o kontaktné údaje (meno a priezvisko, názov firmy, IČO, IČ DPH, adresa, telefónne číslo, email). Vami zadané osobné údaje neskladujeme ani neevidujeme!

Vykonanie platby

Úhrada tovaru osobne na pobočke
Úhradu za Váš tovar môžete vykonať v hotovosti.

Úhrada tovaru na dobierku
Za tovar a poplatky spojené s jeho doručením uhradíte pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu kuriérovi v hotovosti.

Úhrada za tovar bankovým prevodom
Tovar môžete uhradiť aj bankovým prevodom. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra, ktorú uhradíte v prospech nášho bankového účtu. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech nášho účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom.

Bankové spojenie – IBAN / SWIFT: SK47 7500 0000 0040 2507 5795 / CEKOSKBX

 

Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi/kupujúcemu pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky, alebo odberu tovaru od 1 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Spôsob dopravy a ich cena

 • Osobný odber na prevádzke: ECH Services s.r.o., Balkán 53, Areál SAD Zvolen, Slovenská republika
 • Kuriérom Doprava až k Vám – spoločnosť TOPTRANS kuriérske služby (Slovenská republika)

 

Prevzatie zásielky – Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade reklamácie nevyhadzujte obal – je predmetom dôkazového konania. Podrobnejšie informácie nájdete v zasielateľských podmienkach spoločnosti TOPTRANS Zasielateľské podmienky platné od 1. 11. 2020

Tovar, ktorý je na sklade sa expeduje každý pracovný deň. Objednávky zaslané cez víkend alebo cez dni pracovného pokoja budú vybavené v najbližší pracovný deň.
Osobný odber na prevádzke spoločnosti ECH Services s.r.o. bude riešený dohodou a hneď, ako bude tovar pripravený, budete upovedomení emailom alebo telefonicky.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť len po predchádzajúcom dohovore s našim pracovníkom. Tovar musí byť v pôvodnom obale kompletný, nepoškodený a nepoužívaný. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v plnej miere zákazník. Tovar je možné vrátiť osobne na prevádzke, alebo poslať kuriérskou prepravnou spoločnosťou, nie poštou !!!

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka sa riadi Obchodným zákonníkom.
Zrušenie objednávky zo strany ECH Services s.r.o.:
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak:

– tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo je už dlhší čas nedostupný
– zmenila sa cena – v takomto prípade vás kontaktujeme a dohovoríme sa s vami na ďalšom postupe
– zákazník nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „VOP„)

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode ECH Services s.r.o..
 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
 3. Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.
 4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
 5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .
 6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.
 7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).
 8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.
 9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.
 10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).
 11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov tovaru, ktorý bude objednávateľovi doručený v porovnaní s technickými parametrami uvedenými na internetovej stránke, pričom takýmito zmenami parametrov tovaru nedôjde k zmene kvality tovaru a jeho sledovaného využitia. K zmene technických parametrov tovaru môže dôjsť v dôvodu zmeny technických parametrov výrobcom alebo v dôvodu prípadnej chyby alebo omylu pri uvádzaní technických parametrov, ktoré nie je možné vylúčiť. Prevádzkovateľ nie je povinný, na vzniku malých zmien v technických parametroch tovaru, na to objednávateľa výslovne upozorňovať, pokiaľ tým nedôjde k podstatnému vplyvu na kvalitu výrobku. Pri vzniku podstatných zmien v technických parametroch o tom prevádzkovateľ vopred upovedomí objednávateľa, ktorý následne písomne uvedie, či naďalej trvá na dodaní objednaného výrobku.
 14. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doreční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).
 15. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 16. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.
 17. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.
 18. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
 19. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
 20. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
 21. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 22. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 23. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.06.2021 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

VYHLÁSENIE O POUŽÍVANÍ

Vyhlásenie o používaní stránky www.trion-tensid.sk spoločnosti ECH Services s.r.o.

Ochrana osobných dát
Spoločnosť ECH Services s.r.o. ako prevádzkovateľ obchodu www.trion-tensid.sk garantuje bezpečnosť Vami poskytnutých dát. Nami spravované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu.

Ak nakupujete ako fyzická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
 • Číslo telefónu
 • Elektronickú adresu (e-mail)

Ak nakupujete ako právnická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

 • Názov spoločnosti (obchodná firma)
 • Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
 • IČO, DIČ
 • Číslo telefónu
 • Elektronickú adresu (e-mail)

Vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracované Vaše osobné údaje.

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom Vašej identifikácie ako kupujúceho, k realizácii a vykonanie nevyhnutných účtovných operácií a zaúčtovanie vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s Vami.

Nákupom v obchode www.trion-tensid.sk dávate súhlas s tým, že Spoločnosť ECH Services s.r.o. môže odovzdávať osobné údaje svojich zákazníkov za účelom rozosielania obchodných oznámení, prepravy tovaru a podobného účelu tretím osobám, a to poskytovateľom služieb rozosielky komerčnej komunikácie, služieb zákazníckej podpory, dopravcom, splátkovým spoločnostiam a poisťovniam. Inak zo strany spoločnosti ECH Services s.r.o. nedochádza k predávaniu či prenajímaniu osobných údajov v prospech tretej strany.

Nákupom v tomto obchode súhlasíte so:

Zasielaním obchodných ponúk na Vašu emailovú adresu, prípadne poštovú adresu či formou SMS správ. Odhlásenie z odoberania obchodných oznámení je možné na emaily: trion@ech.sk.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Kupujúci súhlasí s tým, že súbory cookies môžu byť odovzdávané tretím osobám za marketingovými účelmi.

Zasielanie obchodných oznámení formou emailu

Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy, za účelom rozosielania obchodných oznámení. Ďalej potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami zoznámili a že s nimi súhlasíte.
Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so zasielaním obchodných oznámení na Vašu e-mailovú adresu.
Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy, beriete na vedomie, že môžete kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení. Odhlásiť sa z odberu noviniek (obchodných oznámení) môžete urobiť sami a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného emailu alebo nám napíšte e-mail na:trion@ech.sk so žiadosťou o vyradenie.
Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas s tým, že správca osobných údajov môže osobné údaje odovzdať tretím subjektom na rozosielanie obchodných oznámení. Týmito subjekty sú výhradne poskytovatelia služieb rozosielky obchodných oznámení.

Všetky ochranné známky, ktoré sú použité na tejto web lokalite podliehajú príslušným zákonom a nariadeniam o ochranných známkach. Akékoľvek použitie ochranných známok z tejto lokality je zakázané. Vlastníkom jednotlivých ochranných známok sú príslušný vlastníci v danom štáte. Pre overenie si ochranných známok na území Slovenskej republiky použite web lokalitu www.upv.sk.

Spoločnosť ECH Services s.r.o. môže kedykoľvek upraviť toto Vyhlásenie o používaní stránky bez predchádzajúcich upozornení.